FORGOT YOUR DETAILS?

Náš cieľ

Moderným vzdelávaním, prepájaním teórie s praxou s využívaním inovatívnych vzdelávacích nástrojov, ponúknuť mladým ľuďom, študentom a absolventom možnosť získať vedomosti a zručnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu pohraničného územia PL – SK, a tým podporiť ich adaptabilitu a uplatnenie na trhu práce v území.

Výstupy a aktivity

Medzinárodné konferencie – Prešov, Rzeszów
Komplexná analýza potenciálu rozvoja VCR v regióne PL – SK pohraničia – odborná štúdia a publikácia
Odborná publikácia Vidiecky cestovný ruch
Pilotné vzdelávanie formou školení, workshopov a exkurzií
ROADSHOW po stredných školách
Inovatívne vzdelávacie nástroje – interaktívna mapa, inštruktážne videá, webová stránka, náučný film
Nový študijný predmet – implementovaný na univerzitách Prešov a Rzeszów

Cieľové skupiny

Študenti a absolventi stredných / vysokých škôl

Nezamestnaní alebo obyvatelia z predmetného územia, so záujmom v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Aktéri a podnikatelia v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Územie

Slovensko: okresy Kežmarok, Svidník, Stará Ľubovňa, Bardejov, Stropkov, Snina, Medzilaborce, Humenné a mesto Prešov

Poľsko: okresy Powiaty Nowosądecki, Sanocki, Bieszczadzki, Leski, Jasielski, Krośnieński, Gorlicki a mesto Rzeszów

Partneri

Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu

Vedúci partner

Zabezpečuje koordináciu projektu a vzdelávacie, diseminačné a marketingové aktivity v rámci projektu.

Univerzita Rzeszów

Projektový partner

Do projektu zapája kapacity Katedry cestovného ruchu a rekreácie, čo zahŕňa množstvo špecializovaných univerzitných odborníkov v predmetnej tematickej oblasti vidieckeho turizmu a agroturizmu.

Prešovská univerzita v Prešove

Projektový partner

Vstupuje do projektu s kapacitami Fakulty humanitných a prírodných vied, čo zahŕňa odborníkov z oblasti biológie, ekológie, matematiky, geografie a aplikovanej geoinformatiky.

Čo chceme

Využiť danosti poľsko-slovenského pohraničia – neobyčajné prírodné bohatstvo, zachovalú ľudovú kultúru, množstvo chránených území a vidieckosť – a podporiť smerovanie podnikateľských aktivít a podpory zamestnanosti k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu.

Poskytnúť obyvateľom a aktérom z pohraničia iný pohľad na územie, otvoriť im možnosti podnikania a sebarealizácie, podnietiť kreativitu pri tvorbe produktov vidieckeho cestovného ruchu a atraktívnej ponuky a naučiť ľudí spolupracovať.

Poskytnúť mladým aktérom, študentom, absolventom a nezamestnaným z územia vzdelávanie, ktoré bude reagovať na súčasné potreby trhu práce, problémy a nedostatky, ale hlavne na identifikované konkrétne potreby vzdelávania.

Vytvoriť systém ďalšieho vzdelávania pre študentov, absolventov a nezamestnaných, ktorý im poskytne nie len potrebné vedomosti a zručnosti, ale tiež naučí premýšľať kreatívne, inovatívne, kriticky a nezávisle.

Skvalitniť cezhraničné vzdelávanie, smerom k využívaniu potenciálu v prospech rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, pohraničného územia a zamestnanosti.

Pri tvorbe inovatívnych vzdelávacích nástrojov využiť unikátnu kombináciu odborných kapacít partnerov projektu a úzko spolupracovať pri vzájomnom dopĺňaní a súčinnosti vedomostí a praxe.

Vytvoriť elektronické vzdelávacie nástroje, ktoré znížia spotrebu papiera a tvorbu odpadu.

Ako to uskutočníme

Vypracujeme odbornú štúdiu, na základe ktorej partneri identifikujú vzdelávacie potreby. Štúdia bude podkladom pre tvorbu všetkých vzdelávacích nástrojov a materiálov.

V 1. rovine zrealizujeme pilotné vzdelávanie, ktoré účastníkom priblíži tému vidieckeho cestovného ruchu, otvorí možnosti, alebo vzbudí záujem a potrebu ďalšieho vzdelávania.

V 2. rovine pilotné vzdelávanie kontinuálne prepojíme a implementujeme do voliteľného predmetu na oboch univerzitách, ktorý sa bude detailne venovať potenciálu PL-SK pohraničia a jeho využitiu vo vidieckom cestovnom ruchu.

Vzdelávací program v oboch rovinách bude poskytovať teoretické a praktické vedomosti potrebné pri podnikaní a pôsobení vo vidieckom cestovnom ruchu (podpora, legislatíva, riadenie, manažment, marketing), o možnostiach využívania obnoviteľných zdrojov energií, ochrane životného prostredia, ale aj podmienkach predaja z dvora a cezhraničnú prax.

V 3. rovine sa zameriame na študentov SŠ, s cieľom atraktívnou formou im prezentovať potenciál územia, možnosti a podmienky vidieckeho cestovného ruchu, vzbudiť ich záujem o aktivity / podnikanie / pôsobenie vo vidieckom cestovnom ruchu a potrebu ďalšieho vzdelávania v tejto problematike.

Inovatívne vzdelávacie nástroje a postupy zabezpečia skvalitnenie cezhraničného vzdelávania, jednoduchší prístup k študijným materiálom, lepšie pochopenie problematiky, zaujímavejší spôsob štúdia a v neposlednom rade aj ochranu životného prostredia.

TOP