FORGOT YOUR DETAILS?

Nowoczesna edukacja bez granic

otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość

WIĘCEJ O NASZYM PROJEKCIE

Cel projektu

Nowoczesnym kształceniem, łączeniem teorii z praktyką z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi kształcenia, zaoferować młodym ludziom, studentom i absolwentom możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności w obszarze turystyki wiejskiej z wykorzystaniem przyrodniczego i kulturowego potencjału terytorium pogranicza PL – SK, w ten sposób wspierając ich adaptację i atrakcyjność na lokalnym rynku pracy.

Zdania projektu

- Opracować ekspertyzę terytorium i zidentyfikować potrzeby kształcenia w obszarze turystyki wiejskiej
- Wydać publikację "Kompleksowa analiza potencjału rozwoju turystyki wiejskiej w regionie pogranicznym PL-SK" i „Turystyka wiejskia“
- Zrealizować międzynarodowe konferencje w celu wzajemnego poznania pogranicza, jego właściwości i problematu turystyki wiejskiej
- Utworzyć innowacyjne narzędzia szkoleniowe - interaktywna mapa, video instruktaż, strona internetowa
- Zrealizować szkolenie pilotażowe w formie szkoleń, warsztatów i wycieczki
- Stworzyć film edukacyjny o danym terytorium
- Zrealizować ROADSHOW dla szkół średnich na danym obszarze, który w interesujący sposób przedstawi uczniom szkół średnich szerokie możliwości zatrud w turystykę wiejskiej i wiedzy, która otworzy im drogę do praktyki i dalszego kształcenia
- Impementować szkolenie pilotażowe do fakultetu na obydwu uniwersytetach, który będzie szczegółowo dotyczyć potencjału pogranicza PL-SK i wykorzystania go w turystyke wiejskiej.

 

Wyniki projektu

Podstawowe fakty

Czas realizacji

18 miesięcy

Wydatki kwalifikowalne

623 021,79 €

Program wspierający

Interreg PL - SK

Obszar

Szkoelnia zawodowe

Cel

Innowcyjna edukacja w zakresie turystyki wiejskiej

Partnerzy

ZROVIT, PU, UR

Gupy docelowe

Studenci i absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych, bezrobotni, podmioty zainteresowane obszarem TW

Terytorium

PL - SK pohraničie

Odborné materiály

Ekspertyza, publikacje, przedmiot fakultatywny

Innowacyjne narzędzia kształcenia

Mapa interaktywna, film instruktażowy, Roadshow, web

Działania

konferencje, szkolenia, warsztaty, wycieczce

Gupy docelowe

studenci i absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych, bezrobotni, mieszkańcy, przedsiębiorcy i podmioty zainteresowane obszarem turystyki wiejskiej

Terytorium działania SK

SK: dzielnice Kežmarok, Svidník, Stará Ľubovňa, Bardejov, Stropkov, Snina, Medzilaborce, Humenné i miasto Prešov

Terytorium działania PL

PL: dzielnice Powiaty Nowosądecki, Sanocki, Bieszczadzki, Leski, Jasielski, Krośnieński, Gorlicki i miasto Rzeszów

Wyniki

ekspertyza i publikacje, międzynarodowe konferencje, szkolenia z warsztatami/ specjalna wycieczce/ filmy instruktażowe/ mapa interaktywna/ informacyjne videospoty/ strona internetowa/ film edukacyjny/ Roadshow/ przedmiot fakultatywny

Partnerzy

ZROVIT

Ma bogate doświadczenie w tworzeniu, przygotowaniu, i realizacji informacyjnych, marketingowych i szkoleniowych projektów. Zapewnia koordynację projektu i szkoleniowych, upowszechniających i marketingowych działań w ramach projektu.

Uniwersytet Rzeszowski

Do projektu angażuje potencjał Wydziału Turystyki i Rekreacji, co zapewnia szereg wyspecjalizowanych ekspertów uniwersyteckich w obszarze tematycznym turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Prešovská univerzita v Prešove

Włącza się do projektu z potencjałem Wydziału Humanistyczno-Przyrodniczego, co zapewnia specjalistów z obszaru biologii, ekologii, matematyki, geografii i geoinformatyki stosowanej.

Obszar działania

Pogranicze PL-SK odznacza się niezwykłym bogactwem przyrodniczym, zachowaną kulturą ludową, wieloma obszarami chronionymi i klimatem wsi. Biorąc pod uwagę te realia, działania przedsiębiorców i wspieranie zatrudnienia nie powinny się kierować do sektorów przemysłu, ale ku wykorzystaniu i ochronie tego potencjału, a więc rozwoju turystyki wiejskiej. Pomimo bogatego kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa tego terenu, realia te nie są dostatecznie wykorzystane. Rozwinięte są tylko podstawowe usługi turystyki wiejskiej, które koncentrują działania turystyki wiejskiej na rzwiniętych cząściach terytorium, brakuje usług dodatkowych, które pomogłyby zwiększyć ruch turystyczny, a więc rozwój na mniej znanych obszarach, które skrywają ogromny potencjał.

Migracja ludzi młodych

Jednym z problemów tego terenu, o którego eliminację starają się partnerzy projektu, jest zarobkowa i edukacyjna migracja młodych ludzi. To sprawia, że populacja się starzeje a ogólny rozwój ulega stagnacji. Powodem jest brak możliwości zatrudnienia i słabe wykorzystanie absolwentów na rynku pracy. Szkolenie w obszarze turystyki w szkołach nie oddaje aktualnych potrzeb rynku pracy, nie umożliwia kształcenia specjalist. w turystyke wiejskiej, ani przekucia teorii w praktykę, co sprawia, że absolwenci nie mają potrzebnej wiedzy/umiejętności, z trudem szukają zatrudnienia, wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy, lub pozostają bezrobotni.

Nowoczesna edukacja w zakresie turystyki wiejskiej 

Sytuacja wymaga naprawy, takiej jak system dalszego kształcenia dla studentów, absolwentów i bezrobotnych, który zaoferuje im potrzebną wiedzę i umiejętności, ale też nauczy myślenia kreatywnego, krytycznego i samodzielnego. Należy zaoferować mieszkańcom i podmiotom z pogranicza inne spojrzenie na okolicę, otworzyć im możliwość przedsiębiorczości, pobudzić kreatywność w tworzeniu produktów turystyki wiejskiej i atrakcyjnej oferty oraz nauczyć ludzi współpracy.

Znaczenie współpracy transgranicznej

Projekt jest bezpośrednio związany z określonymi celami i oczekiwanymi rezultatami programu Interreg PL-SK. Współpraca transgraniczna opiera się głównie na integracji zdolności zawodowych, kompetencji partnerów i przyrodniczego potencjału pogranicza PL-SK, który, chociaż równie znakomity po obu stronach granicy, jest zróżnicowany. Projekt dotyczy obszarów chronionych, którym przyniesie ożywienie z ukierunkowaną edukacją ekologiczną i dbałością o krajobraz. Zamiarem jest podniesienie jakości edukacji transgranicznej, w kierunku wykorzystania potencjału na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej, terenu pogranicza i zatrudnienia.

Innowacyjne rozwiązania

Innowacyjność proponowanego rozwiązania spoczywa we współpracy i kombinacji potencjału zawodowego partnerów. Współpraca uniwersytetów przy opracowaniu bad.terytorialnego jest wyjątkowa poprzez uzupełnianie się profesjonalistów. Innowacją przy samym kształceniu są materiały badawcze, które zostaną zaoferowane w postaci elektronicznej, dostępne na tabletach w formie tekstów, formularzy, video instruktarzy i interakt.mapy, która jest e-narzędziem. Proj.obniża zużycie papieru i wytwarz.odpadów, czym przyczynia się do ochrony środowiska. Interakt.mapa zostanie wykorzyst.jako innowacyjne narzędzie nauczania podczas realizac.projektu, ale też po jego zakończeniu w szkołach średnich i wyższych. Pokazy z wykładami i prezent.filmu edukacyj.przedstaw.innowacyjny sposób kształcenia, informow.i zaabsorbowania jak największej grupy przyszłych absolwent. Pokaz w interesujący sposób przedstawi uczniom szkół średnich szerokie możliwości zatrudnienia w turystyke wiejkiej i wiedzy, która otworzy im drogę do praktyki i dalszego kształcenia.

Poziomy edukacyjne osiagnięte podczas projektu

Profesjonalna ekspertyza

01

Etap kształcenia będzie poprzedzać ekspertyza, z wyników której będą identyfik.potrzeby terytor.i kształcenia i będzie to podstawą tworzen.wszystkich narzędzi szkoleniowych i materiałów

Szkolenie pilotażowe

02

Przybliży uczestnikom temat turystyki wiejskiej, otworzy możliwości, lub wzbudzi zainteresowanie i potrzebę dalszego kształcenia.

Przedmiot uzupełniający

03

Szkolenie pilotażowe będzie nieprzerwanie połączone i implementowane do fakultetu na obydwu uniwersytetach, który będzie szczegółowo dotyczyć potencjału pogranicza PL - SK i wykorzystania go w turystyke wiejskiej.

Roadshow

04

Będzie kładł nacisk na studentów szkół średnich. Jego celem będzie w atrakcyjnej formie prezentować potencjał terytorium, możliwości i warunki turystyki wiejskiej, wzbudzić ich zainteresowanie działaniami/ przedsiębiorczością/ efektami w turystyke wiejskiej i potrzebę dalszego kształcenia w tej problematyce.

TOP