FORGOT YOUR DETAILS?

 

Moderné vzdelávanie bez hraníc

otvára vidiek podnikaniu

VIAC O NAŠOM PROJEKTE

Cieľ nášho projektu

Moderným vzdelávaním, prepájaním teórie s praxou s využívaním inovatívnych vzdelávacích nástrojov, ponúknuť mladým ľuďom, študentom a absolventom možnosť získať vedomosti a zručnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu pohraničného územia PL-SK, a tým podporiť ich adaptabilitu a uplatnenie na trhu práce v území.

Úlohy nášho projektu

- Vypracovať odbornú štúdiu predmetného územia a identifikovať potreby vzdelávania v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
- Vydať publikáciu „Komplexná analýza potenciálu rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v regióne PL-SK pohraničia" a „Vidiecky cestovný ruch“
- Zrealizovať medzinárodné konferencie pre vzájomné poznanie pohraničia, jeho daností a problematiky vidieckeho cestovného ruchu
- Vytvoriť inovatívne vzdelávacie nástroje – interaktívnu mapu, inštruktážne videá, webovú stránku
- Zrealizovať pilotné vzdelávanie v oblasti vidieckeho cestovného ruchu formou školení, workshopov a exkurzií
- Vytvoriť náučný film o predmetnom území
- Uskutočniť ROADSHOW pre stredné školy v predmetnom území, ktorá pútavým spôsobom predstaví študentom široké možnosti uplatnenia vo VCR a vedomosti, ktoré otvoria ich cestu do praxe a k ďalšiemu vzdelávaniu.
- Implementovať pilotné vzdelávanie do voliteľného predmetu na oboch partnerských univerzitách, ktorý sa bude detailne venovať potenciálu PL-SK pohraničia a jeho využitiu vo vidieckom cestovnom ruchu

 

Základné fakty

Doba realizácie

18 mesiacov

Oprávnené výdavky

623 021,79 €

Podporný program

Interreg PL - SK

Oblasť

Odborné vzdelávanie

Cieľ

Inovatívne vzdelávanie pre VCR

Partneri

ZROVIT, PU, UR

Cieľové skupiny

Študenti SŠ a VŠ, aktéri VCR, nezamestnaní

Územie

PL - SK pohraničie

Odborné materiály

Odborná štúdia, publikácie, voliteľný predmet

Inovatívne nástroje

Interaktívna mapa, inštruktážne videá, Roadshow, web

Aktivity

Konferencie, školenia, workshopy, exkurzie

Cieľové skupiny

študenti a absolventi stredných a vysokých škôl, nezamestnaní, obyvatelia, podnikatelia a aktéri so záujmom v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Územie pôsobnosti SK

SK: okresy Kežmarok, Svidník, Stará Ľubovňa, Bardejov, Stropkov, Snina, Medzilaborce, Humenné a mesto Prešov

Územie pôsobnosti PL

PL: Powiaty Nowosądecki, Sanocki, Bieszczadzki, Leski, Jasielski, Krośnieński, Gorlicki a mesto Rzeszów

Výstupy

odborná štúdia a publikácie / medzinárodné konferencie/ školenia a workshopy / odborná exkurzia/ inštruktážne videá / interaktívna mapa / webstránka / informačné videospoty/ náučný film/ Roadshow / voliteľný predmet

Partneri projektu

Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu

Má bohaté skúsenosti s tvorbou, prípravou a realizáciou informačných, marketingových a vzdelávacích projektov. Zabezpečuje koordináciu projektu a vzdelávacie, diseminačné a marketingové aktivity v rámci projektu.

Univerzita Rzeszów

Do projektu zapája kapacity Katedry cestovného ruchu a rekreácie, čo zahŕňa množstvo špecializovaných univerzitných odborníkov v predmetnej tematickej oblasti vidieckeho turizmu a agroturizmu.

Prešovská univerzita v Prešove

Vstupuje do projektu s kapacitami Fakulty humanitných a prírodných vied, čo zahŕňa odborníkov z oblasti biológie, ekológie, matematiky, geografie a aplikovanej geoinformatiky.

Danosti územia

PL-SK pohraničie sa vyznačuje neobyčajným prírodným bohatstvom, zachovalou ľudovou kultúrou, množstvom chránených území a vidieckosťou. S ohľadom na tieto danosti, by podnikateľské aktivity a podpora zamestnanosti nemali smerovať k odvetviam priemyslu, ale k využívaniu a ochrane tohto potenciálu, a teda rozvoju vidieckeho cestovného ruchu.
Napriek nesmierne bohatému kultúrnemu a prírodnému dedičstvu tohto územia, tieto danosti nie sú dostatočne využívané. Rozvinuté sú vo väčšine len základné služby vidieckeho cestovného ruchu, ktoré sústreďujú aktivity vidieckeho cestovného ruchu do rozvinutých oblastí územia, chýbajú doplnkové služby, ktoré by pomohli rozptýliť návštevnosť turistov, a tým aj rozvoj, do menej známych oblastí, ktoré však skrývajú obrovský potenciál.

Migrácia mladých ľudí

Jedným z hlavných problémov tohto územia, o ktorého elimináciu sa parteri projektu usilujú, je migrácia mladých ľudí za prácou alebo vzdelaním. To spôsobuje, že obyvateľstvo starne a celkový rozvoj stagnuje. Dôvodom je najmä nedostatok pracovných príležitostí a slabé uplatnenie absolventov na trhu práce. Vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu na školách nereflektuje na súčasné potreby trhu práce, neposkytuje možnosť špecializovaného vzdelávania vo vidieckom cestovnom ruchu, ani prepojenie teórie v praxi, čo spôsobuje, že absolventi nemajú potrebné vedomosti/zručnosti, uplatnenie si hľadajú veľmi ťažko, odchádzajú za prácou, alebo sa stávajú nezamestnanými.

Nové vzdelávanie pre oblasť vidieckeho cestovného ruchu

Situácia si žiada opatrenie, a to systém ďalšieho vzdelávania pre študentov, absolventov a nezamestnaných, ktorý im poskytne nie len potrebné vedomosti a zručnosti, ale tiež naučí premýšľať kreatívne, inovatívne, kriticky a nezávisle. Je potrebné poskytnúť obyvateľom a aktérom z pohraničia iný pohľad na územie, otvoriť im možnosti podnikania a sebarealizácie, podnietiť kreativitu pri tvorbe produktov vidieckeho cestovného ruchu a atraktívnej ponuky a naučiť ľudí spolupracovať.

Dôležitosť cezhraničnej spolupráce

Cezhraničná spolupráca a jej aktivity prispejú k zvýšeniu kvality cezhraničného odborného vzdelávania. Projekt je v priamom vzťahu so špecifickým cieľom a očakávanými výsledkami v rámci Programu Interreg PL-SK.
Na realizáciu projektu je cezhraničná spolupráca nevyhnutná. Je založená najmä na vzájomnom prepojení odborných kapacít, kompetencií partnerov a prírodného potenciálu PL-SK pohraničia, ktorý je síce rovnako výnimočný na oboch stranách pohraničia, avšak rôznorodý. Zámerom je skvalitniť cezhraničné vzdelávanie, smerom k využívaniu potenciálu v prospech rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, pohraničného územia a zamestnanosti.

Inovatívne riešenia

Inovatívnosť navrhovaného riešenia spočíva už v samotnej spolupráci a kombinácii odborných kapacít partnerov. Vzájomná spolupráca univerzít pri spracovaní štúdie územia je unikátna vzájomným doplnením a prepojením odborníkov. Inováciou pri samotnom vzdelávaní sú študijné materiály, ktoré budú poskytnuté len v elektronickej podobe, dostupné v osobných tabletoch formou textov, formulárov, inštruktážnych videí a interaktívnej mapy, ktorá je e-nástrojom. Projekt tak znižuje spotrebu papiera a tvorbu odpadu, čím prispieva k ochrane životného prostredia.
Interaktívna mapa bude využívaná ako inovatívny vzdelávací nástroj počas realizácie projektu, ale aj po jeho ukončení na SŠ a VŠ. Aktivita Roadshow s prednáškami a prezentáciou náučného filmu predstavuje inovatívny spôsob vzdelávania, informovania a zaujatia čo najväčšej skupiny budúcich absolventov. Roadshow pútavým spôsobom predstaví študentom SŠ široké možnosti uplatnenia vo vidieckom cestovnom ruchu a vedomosti, ktoré otvoria ich cestu do praxe a k ďalšiemu vzdelávaniu.

Úrovne vzdelávania realizované počas projektu

Odborná štúdia

01

Samotnému vzdelávaniu bude predchádzať odborná štúdia, na základe ktorej partneri identifikujú vzdelávacie potreby. Štúdia bude podkladom pre tvorbu všetkých vzdelávacích nástrojov a materiálov.

Pilotné vzdelávanie

02

Priblíži účastníkom tému vidieckeho cestovného ruchu, otvorí možnosti, alebo vzbudí záujem a potrebu ďalšieho vzdelávania.

Voliteľný predmet

03

Pilotné vzdelávanie bude kontinuálne prepojené a implementované do voliteľného predmetu na oboch univerzitách, ktorý sa bude detailne venovať potenciálu PL-SK pohraničia a jeho využitiu vo vidieckom cestovnom ruchu.

Roadshow

04

Vzdelávanie bude zamerané na študentov SŠ. Jeho cieľom bude atraktívnou formou prezentovať potenciál územia, možnosti a podmienky vidieckeho cestovného ruchu, vzbudiť ich záujem o aktivity / podnikanie / pôsobenie vo vidieckom cestovnom ruchu a potrebu ďalšieho vzdelávania v tejto problematike.

TOP